od 1 września 2017 roku Szkoła Podstawowa nr 8 w Sanoku --- ZAPRASZAMY  
׀  dokumenty  ׀  e-dziennik  ׀  plan lekcji  ׀  nasze innowacje  ׀  programy i wymagania edukacyjne  ׀  ważne druki  ׀  konsultacje nauczycieli  ׀  kontakt  ׀

  - AKTUALNOŚCI

  DLA UCZNIÓW

  - UCZNIOWIE

  - SAMORZĄD

  - KONKURSY

  - LAUREACI

  - SUKCESY UCZNIÓW

  - GALERIA G2

  - ZAJĘCIA POZALEKCYJNE

  - PROJEKTY EDUKACYJNE

  DLA RODZICÓW

  - ZAPISY DO SZKOŁY

  - RADA RODZICÓW

  - E-DZIENNIK   

  - KONSULTACJE
                  NAUCZYCIELI   

  - PLAN LEKCJI   

  - KONTAKT   

  O NAS

  - HISTORIA SZKOŁY

  - DYREKCJA

  - GRONO PEDAGOGICZNE

  - PEDAGOG i PSYCHOLOG

  - BIBLIOTEKA

  - KRONIKA WYDARZEŃ

  - KANAŁ-YOUTUBE

  - O NAS W MEDIACH

  - HISTORIA WWW

  - DYŻURY NAUCZYCIELI

  EDUKACJA

  - JĘZYK POLSKI

  - HISTORIA

  - JĘZYKI OBCE

  - MATEMATYKA 

  - INFORMATYKA

  - SPORT

  NASZE DZIAŁANIA

  - PROGRAMY I PROJEKTY

  - WOLONTARIAT

  - EKOLOGIA

  - PCK

  - CYFROWOBEZPIECZNI

  - OTRZĘSINY

  - POKAZ TALENTÓW

  - KLUB MIŁOŚNIKÓW
                       FILMOWYCH

  - GAZETKA ZOŚKA

  - WYCIECZKI





 
Movie1

ZAJĘCIA TECHNICZNE

Gimnazjum nr 2 im. Królowej Zofii w Sanoku


PRZEPISY I ZASADY RUCHU DROGOWEGO.

Droga

-

wydzielony pas terenu składający się z jezdni. pobocza, chodnika, drogi dla pieszych lub drogi dla rowerów, łącznie z torowiskiem pojazdów szynowych znajdujących się w obrębie tego pasa, przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów, ruchu pieszych, jazdy wierzchem lub pędzenia zwierząt.

Droga

dla rowerów

-

droga przeznaczona do ruchu rowerów, oznaczona odpowiednimi znakami drogowymi

Droga twarda

-

droga z jezdnią o nawierzchni bitumicznej, betonowej, kostkowej, klinkierowej, z płyt betonowych, kamienno-betonowych, brukowcowej, tłuczniowej lub żwirowej, jeżeli długość nawierzchni przekracza 20 m; inne drogi są drogami gruntowymi.

Jezdnia

-

część drogi przeznaczona do ruchu pojazdów.

Pas ruchu

-

każdy z podłużnych pasów jezdni wystarczający do ruchu jednego rzędu pojazdów wielośladowych, oznaczony lub nie oznaczony znakami drogowymi.

Pobocze

-

część drogi przyległa do jezdni, która może być przeznaczona do ruchu pieszych lub niektórych pojazdów, postoju pojazdów, jazdy wierzchem lub pędzenia zwierząt.

Chodnik

-

część drogi przeznaczona do ruchu pieszych.

Skrzyżowanie

-

przecięcie się w jednym poziomie dróg mających jezdnię, ich połączenie lub rozwidlenie, łącznie z powierzchniami utworzonymi przez takie przecięcia, połączenia lub rozwidlenia, określenie to nie dotyczy przecięcia, połączenia lub rozwidlenia drogi twardej z drogą gruntową lub stanowiącą dojazd do obiektu znajdującego się przy drodze.

Przejście

dla pieszych

-

powierzchnia jezdni lub torowiska przeznaczona do przechodzenia przez pieszych, wyznaczona odpowiednimi znakami drogowymi.

Przejazd

dla rowerzystów

-

powierzchnia jezdni lub torowiska przeznaczona do przejeżdżania przez rowerzystów, oznaczona odpowiednimi znakami drogowymi.

Ruch drogowy

-

to przemieszczanie się osób po drogach za pomocą różnych urządzeń (np.: rowerów) lub pieszo.

Obszar

zabudowany

-

obszar oznaczony odpowiednimi znakami drogowymi.

Strefa

zamieszkania

-    

obszar obejmujący drogi publiczne lub inne drogi, w którym obowiązują szczególne zasady ruchu drogowego, a wjazdy i wyjazdy oznaczone są odpowiednimi znakami drogowymi.

Uczestnik ruchu

-

pieszy, kierujący, a także inne osoby przebywające w pojeździe lub na pojeździe znajdującym się na drodze.

Ustąpienie

pierwszeństwa

przejazdu

-

powstrzymanie się od ruchu, jeżeli ruch mógłby zmusić kierującego innym pojazdem do zmiany kierunku lub pasa ruchu, albo istotnej zmiany prędkości jazdy, a pieszego - do zatrzymania się, zwolnienia lub przyspieszenia kroku.

Pieszy

-

osoba znajdująca się poza pojazdem na drodze i nie wykonująca na niej robót lub czynności przewidzianych odrębnymi przepisami;
za pieszego uważa się również osobę prowadzącą , ciągnącą lub pchającą rower, motorower, motocykl, wózek dziecięcy, podręczny lub inwalidzki, osobę poruszającą się w wózku inwalidzkim, a także osobę w wieku do 10 lat kierującą rowerem pod opieką osoby dorosłej.

Kierujący

-

osoba, która kieruje pojazdem lub zespołem pojazdów, a także osoba, która prowadzi kolumnę pieszych, jedzie wierzchem, albo pędzi zwierzęta pojedynczo lub w stadzie.

Szczególna

ostrożność

-

ostrożność polegająca na zwiększeniu uwagi i dostosowaniu zachowania uczestnika ruchu do warunków i sytuacji zmieniających się na drodze, w stopniu umożliwiającym odpowiednio szybkie reagowanie.

Ruch kierowany

-

ruch otwierany i zamykany za pomocą sygnalizacji świetlnej, albo przez uprawnioną osobę.

Niedostateczna widoczność

-

widoczność występująca od zmierzchu do świtu, a także w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza od świtu do zmierzchu.

Pojazd

-

środek transportu przeznaczony do poruszania się po drodze oraz maszyna lub urządzenie do tego przystosowane.

Rower

-

pojazd jednośladowy lub wielośladowy poruszany siłą mięśni osoby jadącej tym pojazdem

Zasada

ograniczonego

zaufania

-

w swym założeniu zakłada, że inni uczestnicy ruchu drogowego
będą zachowywać się zgodnie z przepisami, ale dla własnego bezpieczeństwa nie można im ufać bezgranicznie (należy być nieufnym i na tyle ostrożnym, aby ewentualnie przewidzieć błędy innych i w porę na nie zareagować)

 

 
powrót

 

 
G2 to już historia od:
Sanockie szkoły
Szkoła Podstawowa nr 1
Szkoła Podstawowa nr 2
Szkoła Podstawowa nr 3
Szkoła Podstawowa nr 4
Szkoła Podstawowa nr 6
Gimnazjum nr 1
Gimnazjum nr 3
Gimnazjum nr 4
I Liceum Ogólnokszałcące
II Liceum Ogólnokszałcące
Zespół Szkół nr 1
Zespół Szkół nr 2
Zespół Szkół nr 3
Zespół Szkół nr 5


 

wszelkie prawa zastrzeżone © waja